Coronavirus – laatste nieuws

31 maart 2020

Aanvulling op 1. Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) zal naar alle waarschijnlijkheid vanaf 6 april 2020 beschikbaar zijn. De aanvraag wordt gedaan bij het UWV. Als je aan de voorwaarden voldoet, krijg je binnen 2 tot 4 weken aan voorschot.

Nogmaals de voorwaarden in het kort:

  • Als je NOW aanvraagt bent u verplicht géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor uw werknemers in de periode waarvoor u tegemoetkoming krijgt.
  • Je verwacht tenminste 20% omzetverlies.
  • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd mag worden met nog eens 3 maanden (er kunnen extra voorwaarden gelden voor verlenging).
  • NOW is voor omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.
  • Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring verplicht.

Op basis van de aanvraag verstrekt UWV een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet was. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Aanvulling op 2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers

Bij de meeste gemeenten is het nu mogelijk deze regeling aan te vragen, Ga naar de website van je eigen gemeente en vul de online aanvraag aan.

Voor de aanvraag bij gemeente Amsterdam gebruik deze link.

Aanvulling op 3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes 

Het is nu mogelijk online uitstel van belastingbetaling aan te vragen. Daarvoor gebruik je het online formulier ‘Verzoek bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden’. Je vraagt dan automatisch in 1 keer uitstel aan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. Dit is mogelijk  nadat je een aanslag hebt ontvangen.

Als het formulier ontvangen is wordt de invordering gestopt voor alle aanslagen voor een periode van 3 maanden.

Gebruik deze link voor de aanvraag.

Aanvulling op 9. Compensatieregeling getroffen sectoren (noodloket)

Bij deze regeling wordt aan bepaalde ondernemers eenmalig een forfaitair bedrag van € 4.000 voor de periode van drie maanden verstrekt. Er wordt hierbij gekeken naar de hoofdactiviteit van ondernemers. Deze moet overeenkomen met één van de vastgestelde SBI-codes. Deze code moet al toegewezen zijn voor 15 maart 2020 en kun je niet nu nog veranderen om aan de voorwaarden te voldoen en aanspraak te maken op deze regeling. 

Om in aanmerking te komen voor deze regeling, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. 

Via deze link kun je controleren wat je SBI-code is, wat de voorwaarden zijn van de regeling en kun je, wanneer je hieraan voldoet, de regeling aanvragen.

————————————————————————————–

19 maart 2020

Aanvulling op 3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes

De belastingdienst heeft op hun website een verduidelijking van de regels omtrent het uitstel van belastingbetaling geplaatst.

In het kort: Wacht met het vragen van uitstel tot je een aanslag hebt ontvangen. Vervolgens kun je als ondernemer een brief sturen met daarin het verzoek tot uitstel en om welke aanslag het gaat. In de brief geef je aan dat je door de coronacrisis betalingsproblemen hebt.

Zodra de brief is binnengekomen stopt de belastingdienst met invorderingsmaatregelen. Je krijgt dan automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Eventuele boetes of kosten hoef je niet te betalen.

Mocht je langer uitstel nodig hebben dan 3 maanden geef dit dan expliciet aan in de brief. Hierbij zullen zij waarschijnlijk wel om nadere informatie of een verklaring van een derde deskundige vragen.

Lees ook: www.belastingdienst.nl

————————————————————————————–

18 maart 2020

Coronavirus – pakket nieuwe maatregelen als steun voor bedrijven, ZZP’ers en werknemers

Het kabinet heeft dinsdagavond 17 maart een persconferentie gehouden en is vanwege het coronavirus met uitzonderlijke economische maatregelen gekomen. De focus ligt hierbij op bescherming van onze banen en inkomens en de gevolgen voor ZZP’ers en (mkb)-ondernemers op te vangen. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zzp’ers een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

De ministers en staatssecretarissen van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Financiën en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben het pakket dinsdag aan de Tweede Kamer aangekondigd bovenop economische maatregelen die donderdag 12 maart al zijn genomen vanuit het kabinet.

Het kabinet geeft aan de situatie steeds goed in de gaten te houden en heeft daarover steeds contact met ondernemersorganisaties, sociale partners en banken.

De maatregelen:

1. Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

De regeling voor de werktijdverkorting werd zo veelvuldig gebruikt en het kostte per aanvraag teveel tijd om te behandelen. Daarom wordt de regeling werktijdverkorting vervangen door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). 

De regeling geldt wanneer een ondernemer omzetverlies verwacht (minimaal 20%). Deze ondernemer kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

Let op: Deze regeling wordt zo spoedig mogelijk opengesteld. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend voor de werktijdverkorting. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers

Er komt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

Let op: Deze regeling wordt zo spoedig mogelijk opengesteld. Voor aanvragen zul je naar je eigen gemeente moeten gaan.

3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging rente

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen (de zogenaamde verklaring van een derde-deskundige). Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt vanaf 23 maart tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar 0,01%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

4. Borgstellingskrediet MKB

De eerder aangekondigde tijdelijke maatregel van de BMKB blijft gehandhaafd. Hierbij worden financieringen met een verhoogd borgstellingskrediet van 50% naar 75% mogelijk aan in de kern gezonde MKB-bedrijven toegelaten, om opgekomen of verwachte liquiditeitsproblemen vanwege de coronacrisis te verzachten.

5. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties,  (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

6. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%.. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

7. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Het kabinet streeft ernaar om deze tijdelijke verruiming van de BL spoedig open te kunnen stellen.

8. Overleggen over toeristenbelasting

Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is.

9. Compensatieregeling getroffen sectoren (noodloket)

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Maar ook andere ondernemers die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken zoals bijvoorbeeld kapsalons en schoonheidssalons, die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is.

Er komt voor deze ondernemers een tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood. Eis is wel dat het ondernemingen betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis. Het betreft een eenmalig forfaitair bedrag van € 4.000 voor de periode van drie maanden en geldt alleen voor ondernemingen die qua type en sector in ieder geval aan bovengenoemde voorwaarden voldoen. De regeling nog verder worden uitgewerkt.

Waar kunnen ondernemers terecht?

Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde kredietregelingen (BMKB en GO) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ondernemers melden zich hiervoor bij hun kredietverstrekker. Voor de belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via Belastingdienst.nl/coronavirus. De regelingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden zo spoedig mogelijk opengesteld.

Bij andere vragen over het coronavirus kunnen bedrijven kijken op Rijksoverheid.nl/coronavirus of op het RIVM. Of ga naar de website van de Kamer van Koophandel. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 – 2117.

Bron: Rijksoverheid.